tallinn

Keskkonna põhimõtted

  1. Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva kaskkonna vastu läbi vahetu kogemuse

  2. Kogukonna kaasamine Rohelise kooli tegemistesse

  3. Lasteaia tegemiste tutvustamine laiemale avalikkusele

  4. Tegevuste hindamine, analüüsimine ja vajadusel parendamine

  5. Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine

  6. Lasteaia personali pidev enesetäiendamine

  7. Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine

  8. Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine

  9. Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel

TEL logo

karu

roheline kool