tallinn

Õppetöö

Tööviiside ja meetodite valikul arvestame Johannes Käisi pedagoogilisi printsiipe (terviklikkus, lapsepärasus, elulähedus, iseseisvus ja aktiivsus, individuaalsus). Õppe-kasvatustöö põhineb projekt- ehk teemaõppe põhimõtetel, kus iga nädal/kuu kannab kindlat teemat milles toimuvad lõimitult õppetegevused. Projektõppes on suur osa lapsealgatusel ja mõtetel, isetegemisel ja kogemuse läbi õppimisel.

Töös lastega lähtume põhimõtetest:

  • Mida laps kuuleb – selle ta unustab,
  • mida laps näeb – seda ta mäletab,
  • mida laps kogeb – seda ta oskab.

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: 


 1)mina ja keskkond;
 2)keel ja kõne;
 3)eesti keel kui teine keel;
 4)matemaatika;
 5)kunst;
 6)muusika;
 7)liikumine.

 

TEL logo

karu

roheline kool